Voorbeeld gebedHieronder vind je een uitwerking van een dagboek dat je zelf ook kunt maken voor het kind of de tiener waar je voor bidt. De toelichting vind je onder de tab Dagboek.
 
Een voorbeeld voor dag 1. Je hebt je schrift en het onderwerp voor die dag en de Bijbeltekst die erbij staat. Lees de tekst bij het thema en laat die op je inwerken. Lees de tekst nog eens en bedenk wat God jou wil zeggen en wat je vervolgens kunt bidden voor jezelf en voor je tiener. Bij dag 1 staat een voorbeeld voor gebed. Daarna volgt voor elke dag van de maand een thema om voor te bidden met een Bijbeltekst erbij.
 


 Gebedsdagboek voor Tess

Datum

Kind / Tiener

Gebedspunten

Verhoring

1 augustus

Tess

Dat Tess de liefde van God en zijn goedheid mag merken als ze opgroeit in ons gezin.

 

 

Dag 1. Liefde
De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht. 
Psalm 100:5 
 
Gebed.
Heer, U bent goed voor mij, dat ik elke dag bij u mag komen. Dank U voor uw liefde, U zelf bent liefde, al vanaf de schepping tot het einde van deze wereld en tot in eeuwigheid.
Dank U voor uw trouw en liefde die ook bedoeld zijn voor het leven van mijn tiener. Daarom wil ik mijn tiener aan u opdragen, voor het eerst, of met nog meer overtuiging dat uw liefde en trouw hem zullen bewaren en met hem meegaan in alles wat hij onderneemt. Schrijf ze in het hart van mijn tiener, dat ze hem nooit zullen verlaten.
Help mij om ook trouw te zijn in het gebed voor hem, zodat ook mijn liefde voor deze tiener groeit.
Amen.
 
Dag 2. School
Luister naar raad, laat je onderwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs.
Spreuken 19: 20
 
Dag 3. Veiligheid
De Heer zal macht aan zijn volk verlenen, de Heer zal zijn volk zegenen met vrede.
Psalm 29:11
 
Dag 4. Eerlijkheid
Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen.
Efeze 4:25 
 
Dag 5. Vergeving 
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 
Colossenzen 3: 13
 
Dag 6. Bemoediging
Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt.
Hebreeën 12:5
 
Dag 7. Internet
Zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn.
Filippenzen 1: 10
 
Dag 8. Kleding
Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.
Lucas 12: 27
 
Dag 9. De wet
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer.
Psalm 119: 1 
 
Dag 10. Angst 
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
Jesaja 43: 1
 
Dag 11. Het gebed. 
Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. 
Jacobus 5:13
 
Dag 12. Gezondheid 
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
Spreuken 17: 22
 
Dag 13. Identiteit
U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.
Psalm 8: 6 en 7
 
Dag 14. Bescherming
De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, 
de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.
Psalm 121: 7 en 8
 
Dag 15. De Bijbel 
Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is zuiver,
een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
2 Samuel 22: 31 en Psalm 18: 31
 
Dag 16. Geestelijke groei
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.
Psalm 51: 12 -14
 
Dag 17. Schepping
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. 
Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.
Romeinen 1: 20
 
Dag 18. Bewogenheid
Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
Zacharia 7:9-10
 
Dag 19. Vrucht van de geest
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Galaten 5: 22 en 23
 
Dag 20. Kerkgang
En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
Hebreeën 10:25
 
Dag 21. Heiliging
Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.
1 Petrus 1:15
 
Dag 22. Vrolijk zijn
Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘Groot is de Heer’.
Psalm 40: 17 en Psalm 70:5
 
Dag 23. Tevredenheid
Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.
1 Timotheüs 6:8
 
Dag 24. Slaap
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis
Psalm 4:9
 
Dag 25. Sport 
Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.
1 Timotheüs 4: 8
 
Dag 26. Geld
U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.
2 Corinthiërs 9: 11
 
Dag 27. Muziek
Kom, laten wij jubelen voor de Heer, juichen voor onze rots, onze redding.
Laten wij hem naderen met een loflied, Hem toejuichen met gezang.
Psalm 95: 1 en 2 
 
Dag 28. Vrienden
Zoals men ijzer scherpt met ijzer,
zo scherpt een mens zijn medemens.
Spreuken 27: 17
 
Dag 29. Het gezin
Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
1 Petrus 3: 8
 
Dag 30. Jeugd
Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.
Prediker 12: 1
 
Dag 31. Alcohol
Ga niet om met dronkenlappen, blijf bij gulzigaards vandaan.
Want wie slempt en brast, wordt arm, wie altijd zijn roes ligt uit te slapen, 
gaat ten slotte in lompen gehuld.
Spreuken 23: 21