Privacyverklaring

 Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert WakeUp Deborah je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden we die gegevens verwerken en wat je rechten zijn. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle Deborah’s en Daniels die zich hebben aangemeld via de website of per post. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, kerkgenootschap, foto’s e.d.

WakeUp Deborah wil op een juiste en zorgvuldige wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Dat doet ze in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wil je hierover contact opnemen met WakeUp Deborah, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt WakeUp Deborah en wat wordt er mee gedaan?

WakeUp Deborah verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen die zich hebben aangemeld als Deborah of Daniel. Ze verzamelt alleen persoonsgegevens uit de eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die WakeUp Deborah verwerkt zijn:

·         Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)

·         Lidmaatschapsgegevens (zoals lidmaatschap kerk of lidmaatschap gebedsgroep en functie binnen WakeUp Deborah zoals coördinator)

WakeUp Deborah verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Dat kan gaan om het versturen van een Nieuwsbrief of een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Hoe lang bewaart WakeUp Deborah de persoonsgegevens?

WakeUp Deborah bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe gaat WakeUp Deborah om met beveiliging en vertrouwelijkheid?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen WakeUp Deborah of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Het secretariaat van WakeUp Deborah verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens. Alleen medewerkers die belast zijn met de registratie kunnen de gegevens inzien en wijzigingen aanbrengen. Verder hebben coördinatoren op lokaal of landelijk niveau inzage in persoonsgegevens; zij hebben geen wijzigrechten. Het secretariaat en de coördinatoren zijn geïnformeerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. WakeUp Deborah neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens door profilering of enige andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van WakeUp Deborah en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven.

Wat zijn je rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heb je verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens die WakeUp Deborah verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Websitebezoekgegevens en cookies

In het interne beheersysteem van de website van WakeUp Deborah worden geen algemene websitebezoekgegevens opgeslagen. WakeUp Deborah maakt op de website geen gebruik van cookies.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door WakeUp Deborah kun je contact opnemen met het secretariaat van WakeUp Deborah: wakeupdeborah@yfc.nl.

Wijzigingen privacy beleid

WakeUp Deborah streeft naar een actueel privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Versie: mei 2018